Louis Jacques Mandé Daguerre: Boulevard du Temple, 8 Uhr am Morgen, April/Mai 1838
Louis Jacques Mandé Daguerre: Boulevard du Temple, 8 Uhr am Morgen, April/Mai 1838, Daguerreotypie, Ausschnitt (aus: Beaumont Newhall, Geschichte der Photographie, Aus dem Amerikanischen von Reinhard Kaiser, München: Schirmer/Mosel, 1984, S. 16) fenster
schliessen